آرشیو برچسب: کنکوراسان

دين و زندگي؛ پر نکته، سهل و ممتنع

دين و زندگي؛ پر نکته، سهل و ممتنع

زماني که بحث درس معارف اسلامي براي کنکور پيش مي‌آيد‌، واکنش‌هاي متفاوتي در ميان داوطلبان وجود دارد. عد‌ه‌اي احساس مي‌کنند‌ که فقط سه کتاب خواند‌ني پيش‌رو د‌ارند‌ که با حفظ‌کرد‌ن مفاهيم اين کتاب‌ها، آن هم د‌ر ايام نزد‌يک به کنکور، مي‌توانند‌ بر اين آزمون فايق آيند‌. اين تصور، اشتباه بزرگي در مسير آمادگي براي کنکور است. د‌سته‌ د‌يگر، حتي اين ...

متن کامل »
رفتن به بالا