0912-837-5747

فهرست حذفیات کنکور سراسری تجربی – ریاضی – انسانی ۱۴۰۱

کنکور سراسری ۱۴۰۱رقابتی بزرگ و حساس است که پیروزی در آن، مستلزم درنظر گرفتن فاکتورهای متعددی می باشد و داوطلبانی می توانند به نتیجه ایده آل خود دست پیدا کنند، که بیشتر از دیگران به گوشه و زوایای مختلف این ماراتون سرنوشت ساز اهمیت داده باشند. طراحی یک برنامه ریزی درسی ایده آل مطابق با آخرین تغییرات منابع کنکور و بودجه بندی کنکور می تواند به طرز شگفت انگیزی در زمان مطالعاتی متقاضیان صرفه جویی نماید و تمرکز آن ها بر مفاهیمی که احتمال طرح سوال از آن ها وجود دارد را بیشتر کند.

به منظور آشنایی داوطلبان با کلیات و جزئیات بخش های مجاز جهت طراحی تست در کنکور سراسری، هر ساله شاهد انتشار فهرست حذفیات کنکور گروه های آزمایشی مختلف از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور هستیم که متقاضیان می توانند با بررسی و مطالعه دقیق آن با آرامش، اطمینان خاطر و آمادگی بالاتری بر سر جلسه آزمون سراسری حضور پیدا نمایند و در دوران آماده سازی کنکور، زمان خود را صرف مطالعه حذفیات نکنند. لیست حذفیات کنکور به طور کلی شامل صفحات، پاراگراف ها، کادرها و بخش هایی می باشد که طرح پرسش کنکور و هرگونه اشاره مستقیم و غیرمستقیم به آن در سوالات آزمون سراسری، ممنوع و غیرقانونی است و داوطلبان می توانند با خیال راحت از مطالعه این بخش ها صرف نظر نمایند.

طراحی سوال تستی و هرگونه اشاره مستقیم یا غیرمستقیم به مباحث حذف شده کنکور سراسری ۱۴۰۱، غیرمجاز و غیرقانونی خواهد بود.

حذفیات کنکور

فهرست حذفیات کنکور سراسری ۱۴۰۱ – نظام جدید

کاهش حجم دروس، صرفه جویی موثر در زمان، حذف زوائد و مطالب حاشیه ای کم اهمیت، بهبود شرایط تسلط بر منابع کنکور سراسری و… از جمله فواید مهم انتشار فهرست حذفیات کنکور سراسری محسوب می گردد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که جدول حذفیات عمومی و اختصاصی کنکور سراسری ۱۴۰۱ هنوز منتشر نشده است اما با توجه به روال سال های گذشته، انتظار می رود که شاهد تغییرات چندانی در فهرست جدید حذفیات، نسبت به سال گذشته نباشیم. به منظور آشنایی شما با کلیات حذفیات و مفاهیم غیرمجاز جهت طراحی تست کنکور، در ادامه مطلب لیست حذفیات کنکور ۱۴۰۰ را قرار داده ایم که به محض انتشار فهرست جدید، این مطلب بروز می گردد و آخرین تغییرات در آن لحاظ خواهد شد.

حذفیات دروس عمومی کنکور سراسری ۱۴۰۰
نام کتاب  کد کتاب  پایه تحصیلی – سال چاپ قسمت های حذفی
فارسی ۳ ۱۱۰۲۰۱ دوازدهم – ۹۹ براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی ۹۹ – ۱۴۰۰ (شرایط همه گیری کووید ۱۹) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش طرح سوال از بخش های زیر از کتاب فارسی ۳ مجاز نیست: 

گنج حکمت ها، روان خوانی ها، شعر خوانی ها

انگلیسی ۱ ۱۱۰۲۳۰ دهم – ۹۷ براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی ۹۹ – ۱۴۰۰ (شرایط همه گیری کووید ۱۹) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش طرح سوال از بخش های زیر از کتاب های انگلیسی ۱، ۲ و ۳ مجاز نیست: 

بخش های what you learned  از کتاب های پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

انگلیسی ۲ ۱۱۱۲۳۰ یازدهم – ۹۸
انگلیسی ۳ ۱۱۲۲۳۰ دوازدهم – ۹۹
جغرافیای ایران ۱۱۰۲۱۸ دهم – ۹۷ مطالب بیشتر بدانیم، بیندیشیم، برای مطالعه، توضیحات و زیرنویس ها، نقشه ها و مدل ها، آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودار ها و واژه نامه های پیوست کتاب
حذفیات کنکور سراسری ریاضی فیزیک ۱۴۰۰
نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی – سال چاپ قسمت های حذفی
هندسه ۱ ۱۱۰۲۱۳ یازدهم – ۹۸ تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
هندسه ۲ ۱۱۱۲۱۳ دوازدهم – ۹۹
هندسه ۳ ۱۱۲۲۱۳ دوازدهم – ۹۹
حسابان ۱ ۱۱۱۲۱۴ یازدهم – ۹۸
حسابان ۲ ۱۱۲۲۱۴ دوازدهم – ۹۹
ریاضیات گسسته ۱۱۲۲۱۵ دوازدهم – ۹۹
آمار و احتمال ۱۱۱۲۱۵ یازدهم – ۹۸
فیزیک ۱ ۱۱۰۲۰۹ دهم – ۹۷
 • تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
 • در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎی ﮐﺘـﺎب درﺳـﯽ، ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ در آﻣـﻮزش و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت اﻟﺰاﻣﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻫﻢ راﺳـﺘﺎ ﯾـﺎ ﻋﻤـﻮد ﺑـﺮ ﻫـﻢ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ﯾـﺎ ﮐﻠﯿـﮥ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﺑﺮدار اﺳﺖ، ﺟﺰء اﻫـﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ درﺳـﯽ این کتاب نبوده و الزاما در طراحی از ان ها سوال طراحی نشود.
فیزیک ۲ ۱۱۱۲۰۹ یازدهم – ۹۸
 • تارﯾﺦ ﻋﻠﻢﻫﺎ، ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎ، ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻫﺎ، ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ، ﺟﺪولﻫﺎ، ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ، واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، و اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی رﯾﺰ و ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐـﻪ دور از ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺪ، و ﻧﯿﺰ دادهﻫﺎی ﻣﻨـﺪرج در ﺑﺮﺧـﯽ از ﭘﺮﺳـﺶ ها و
  ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺳﭙﺮدن آﻧﻬﺎ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد.
 • در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎی ﮐﺘـﺎب درﺳـﯽ، ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ در آﻣـﻮزش و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت اﻟﺰاﻣﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻣﯿﺪان ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﯾﺎ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﻞ ﻣﺪارﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘـﻪ ای ﮐـﻪ در ﺣﻠﻘـﻪ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺑـﺎﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻦﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﻣﻮازی ﺟﺰء اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب ﻧﺒـﻮده و اﻟﺰاﻣـﺎ در طراحی از ان ها سوال طرح نشود.
فیزیک ۳ ۱۱۲۲۰۹ دوازدهم – ۹۹
 • ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢﻫﺎ، ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎ، ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪﻫﺎ، ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ، ﺟﺪولﻫﺎ، ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ، واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی رﯾﺰ و ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐـﻪ دور از ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺪ، و ﻧﯿﺰ دادهﻫﺎی ﻣﻨـﺪرج در ﺑﺮﺧـﯽ از ﭘﺮﺳـﺶ ﻫﺎ و
  ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺳﭙﺮدن آﻧﻬﺎ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد.
 • در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎی ﮐﺘـﺎب درﺳـﯽ، ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ در آﻣـﻮزش و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﯾﺎ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﮥ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﺑﺮدار اﺳﺖ، ﺟﺰء اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺒـﻮده
  و اﻟﺰاﻣﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ از آﻧﻬﺎ ﺳﻮال ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﻮد.
 • ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ (ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻤﻪﮔﯿـﺮی ﮐﻮوﯾـﺪ ۱۹) و ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ارﺳـﺎل ﺷـﺪه از ﺳـﻮی وزارت آﻣـﻮزش و ﭘﺮورش ﻃﺮح ﺳﻮال از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزاد ﮐﺘﺎب ﻓﯿﺰﯾﮏ ۳ (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
  وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ) ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ:

ﻓﺼﻞ ۱: ﺑﺨﺶ ۴ – ۱ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ

ﻓﺼﻞ ۲: ﺑﺨﺶ ۳ – ۲ ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ.

ﻓﺼﻞ ۳: ﺻﻔﺤﻪ ۸۱ از ﻣﺒﺤﺚ ادراک ﺷﻨﻮاﯾﯽ” ﺗﺎ آﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در اﻧﺘﻬﺎی

ﻓﺼﻞ ۴: ﺻﻔﺤﻪ ۹۹ و ﺻﻔﺤﻪ ۱۰۰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﺮاب و ﭘﺎﺷﻨﺪﮔﯽ ﻧﻮر، ﺻﻔﺤﻪ ۱۰۸ از ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻮج اﯾﺴﺘﺎده و ﺗﺸﺪﯾﺪ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ” ﺗﺎ آﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧ ﻬﺎ در اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ.

ﻓﺼﻞ ۵: ﺑﺨﺶ ۴ – ۵ ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ.

ﻓﺼﻞ ۶: ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ۳ – ۶ و ۴ – ۶ ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻫـای ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آن ها در انتهای فصل

شیمی ۱ ۱۱۰۲۱۰ دهم – ۹۷
 1. پرﺳﺶ از ﻣﺤﺘﻮای در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﻧﻤﺎ، ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘّﺎداﻧﻪ و آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ”.
 2. ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ.
 3. ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻧﺎم و ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
 4. رﺳﻢ آراﯾﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ٣۶ در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ.
شیمی ۲ ۱۱۱۲۱۰ یازدهم – ۹۸
 • پرﺳﺶ از ﻣﺤﺘﻮای در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﻧﻤﺎ، ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘّﺎداﻧﻪ و آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ”.
 • ﻧﺎمﮔﺬاری ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﺑﺠﺰ آﻟﮑﺎنﻫﺎ.
 • ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻧﺎم و ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
 • رﺳﻢ آراﯾﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ٣۶ در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ.
 • حذف کردن معادله های شیمیایی
شیمی ۳ ۱۱۲۲۱۰ دوازدهم – ۹۹
 1. پرﺳﺶ از ﻣﺤﺘﻮای در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﻧﻤﺎ، ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘّﺎداﻧﻪ و آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ”.
 2. ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻧﺎم و ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
 3. ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ.
 4. رﺳﻢ آراﯾﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ٣۶ در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ.
 5. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ (ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ۱۹) و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ارﺳﺎل ﺷﺪه از ﺳﻮی وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزاد ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻤﯽ
  ۳ (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ) ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ:
 • ﻓﺼﻞ ١: ﺻﻔﺤﻪ ۱، ﺧﻮد را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﯿﺪ ﺻﻔﺤﻪ ۹، ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻔﺤﻪ ۱، ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺻﻔﺤﻪ ۳۱ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﻪ ۳۲.
 • فصل ۲ : از آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ ۳۹ اﺑﺘﺪای اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﺳﻔﺮ اﻟﮑﺘﺮون ، ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺻﻔﺤﻪ ۴۹ و ۵۰، ﺧﻮد را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﯿﺪ ﺻﻔﺤﻪ ۶۲.
 • ﻓﺼﻞ ٣ : از آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ ۶۷، ﺳﺎزه ﻫﺎی ﯾﺨﯽ زﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮی ﺳﺨﺖ اﻣﺎ زودﮔﺪاز ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ ۷۳، ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺻﻔﺤﻪ ۸۳، ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ ﺻﻔﺤﻪ ۸۵ و ۸۶.
 • فصل ۴ : از آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻮای ﭘﺎک، ارزش ﻓﻨﺎوری ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﮔﺮوه ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آﻟﯽ.
حذفیات کنکور سراسری علوم تجربی ۱۴۰۰ 
نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی – سال چاپ قسمت های حذفی
ریاضی ۲ ۱۱۱۲۱۱ یازدهم – ۹۸ تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
ریاضی ۳ ۱۱۲۲۱۱ دوازدهم – ۹۹
زیست شناسی ۱ ۱۱۰۲۱۶ دهم – ۹۷ مطالبی که با عنوان “بیشتر بدانید” و “واژه شناسی” 

پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی

فرمول ساختاری مواد شیمیایی

پرسش از شکل هایی در کتاب درسی که با “غیرمجاز بودن طرح سوال” مشخص شده اند.

 

زیست شناسی ۲ ۱۱۱۲۱۶ یازدهم – ۹۸
زیست شناسی ۳ ۱۱۲۲۱۶ دوازدهم – ۹۹
 • مطالبی که با عنوان “بیشتر بدانید” و “واژه شناسی”
 • پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی
 • فرمول ساختاری مواد شیمیایی
 • پرسش از شکل هایی در کتاب درسی که با “غیرمجاز بودن طرح سوال” مشخص شده اند.
 • براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی ۹۹ – ۱۴۰۰ (شرایط همه گیری کووید ۱۹) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش وپرورش، طرح پرسش از بخش های مطالعه آزاد کتاب زیست شناسی ۳ (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) به شرح زیر مجاز نیست:

فصل ۱: گفتار یک از عنوان تلاش برای کشف ساختار مولکولی دنا تا سر عنوان “مدل مولکولی دنا”، گفتار سه از عنوان سطوح مختلف ساختاری در پروتئین تا سر عنوان “نقش پروتئین ها”، از عنوان عملکرد اختصاصی آنزیم ها تا پایان فصل

فصل ۲: گفتار یک از عنوان تغییرات رنای پیک تا پایان گفتار یک، گفتار دو از عنوان محل پروتئین سازی و سرنوشت آن ها تا پایان گفتار دو

فصل ۳: گفتار دو از عنوان مهار بیماری های ژنتیک تا پایان فصل

فصل ۴: گفتار سه از ابتدای گفتار تا سر عنوان “گونه زایی”

فصل ۵: گفتار دو از عنوان تنظیم تنفس یاخته ای: تولیدی اقتصادی تا آخر گفتار، گفتار سه از عنوان سلامت بدن: پاداکسنده ها تا پایان فصل

فصل ۶: گفتار دو از عنوان اثر محیط بر فتوسنتز تا آخر گفتار دو، گفتار سه از عنوان جانداران فتوسنتز کننده دیگر تا پایان فصل

فصل ۷: گفتار دو از عنوان مهندسی بافت تا آخر گفتار دو

فصل ۸: از عنوان زندگی گروهی تا پایان فصل

فیزیک ۱ ۱۱۰۲۱۴ دهم – ۹۷ تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد. 

در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها هم راستا یا عمو بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جز، اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مدنظر قرار نمی گیرد.

فیزیک ۲ ۱۱۱۲۴۴ یازدهم – ۹۸ تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد. 

در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستا یا عمو بر هم نیستند یا حل مدارهای چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده می شود و همچنین سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از به هم بستن متوالی و موازی جز، اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مدنظر قرار نمی گیرد.

فیزیک ۳ ۱۱۲۲۴۴ دوازدهم – ۹۹ تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد. 

در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها هم راستا یا عمو بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جز، اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مدنظر قرار نمی گیرد.

براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی ۹۹ – ۱۴۰۰ (شرایط همه گیری کووید ۱۹) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش وپرورش، طرح پرسش از بخش های مطالعه آزاد کتاب فیزیک ۳ (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) به شرح زیر مجاز نیست:

فصل ۱: بخش ۱ – ۳ به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

فصل ۲: بخش های ۲ – ۳ و ۲ – ۴ به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

فصل ۳: از مبحث ” ادراک شنوایی” در صفحه ۷۳ تا سر بخش ۳ – ۷، صفحه ۸۶ تا صفحه ۸۸ شامل مباحث “سراب و پاشندگی نور” به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل

فصل ۴: بخش ۴ – ۴ به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتهای فصل

حذفیات کنکور سراسری علوم انسانی ۱۴۰۰
نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی – سال چاپ قسمت های حذفی
دین و زندگی ۱ ۱۱۰۲۰۵ دهم – ۹۷ آیات ابتدای هر درس صرفا برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (۴ نمره از ۲۰ نمره ارزشیابی)گنجانده شده است. به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمه آیات مدنظر نیست. 

فعالیت های دارای علامت * (ستاره)

محتوای بخش های بیشتر بدانیم، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، دانش تکمیلی، معرفی کتاب، فیلم، پاورقی ها و برداشت ها

دین و زندگی ۲ ۱۱۱۲۰۵ یازدهم – ۹۸
 • آیات ابتدای هر درس صرفا برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (۴ نمره از ۲۰ نمره ارزشیابی)گنجانده شده است. به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمه آیات مدنظر نیست.
 • فعالیت های دارای علامت * (ستاره)
 • محتوای بخش های بیشتر بدانیم، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، دانش تکمیلی، معرفی کتاب، فیلم، پاورقی ها و برداشت ها
 • با توجه به این که در سال ۹۸ در برخی از استان ها برای دانش آموزان پایه یازدهم،  کتاب های دین و زندگی چاپ ۹۷ توزیع شد که محتوای آن در دو جا متفاوت با کتاب دین و زندگی چاپ ۹۸ است، لذا برای رعایت عدالت آموزشی در طراحی سوالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۰، طرح سوال از دو قسمت زیر مجاز نمی باشد:
 • از مبحث “حرکت زمین” و هفت خط ادامه آن در صفحه ۴۷ سوالی طرح نگردد.
 • صفحه ۶۲ خط ۶ از عبارت زیر که در سال ۹۸ به کتاب اضافه شده است، سوال طراحی نشود: …همچنین آنان از چنان بینش عمیقی برخوردارند گه در انجام اوامر خداوند گرفتار خطا و اشتباه نمی شوند.
دین و زندگی ۳ ۱۱۲۲۰۵ دوازدهم ۹۹
 • آیات ابتدای هر درس صرفا برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (۴ نمره از ۲۰ نمره ارزشیابی)گنجانده شده است. به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمه آیات مدنظر نیست.
 • فعالیت های دارای علامت * (ستاره)
 • محتوای بخش های بیشتر بدانیم، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، دانش تکمیلی، معرفی کتاب، فیلم، پاورقی ها و برداشت ها
 • براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی ۹۹ – ۱۴۰۰، (شرایط همه گیری کووید ۱۹) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد سه درس پایانی کتاب دین و زندگی دوازدهم رشته علوم انسانی، سه درس زیر از این کتاب حذف شده و طرح سوال از آن ها مجاز نمی باشد:
 • درس یازدهم (عصر شکوفایی)، درس دوازدهم (نگاهی به تمدن جدید)، درس سیزدهم (مسئولیت بزرگ ما)
عربی، زبان قرآن ۱ ۱۱۰۲۰۷ دهم – ۹۷ بخش البحث العلمی
عربی، زبان قرآن ۲ ۱۱۱۲۰۷ یازدهم – ۹۸ بخش “للمطالعه” صفحات ۵۷ و ۵۸ 

بخش البحث العلمی

عربی، زبان قرآن ۳ ۱۱۲۲۰۷ دوازدهم – ۹۹ بخش خوب است بدانیم صفحه ۱۸
علوم و فنون ۳ ۱۱۲۲۰۳ دوازدهم – ۹۹ براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی ۹۹ – ۱۴۰۰، (شرایط همه گیری کووید ۱۹) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد بخش های زیر از کتاب علوم و فنون ۳ طرح سوال از مباحث زیر مجاز نیست: 

خودارزیابی ها و کارگاه های تحلیل متن

فلسفه ۱ ۱۱۱۲۲۶ یازدهم – ۹۸
 • فعالیت های درون متن که با علامت * مشخص شده اند.
 • مطالبی که در حاشیه کتاب آمده است.
 • پاورقی ها
 • مطالب مربوط به مطالعه
فلسفه ۲ ۱۱۲۲۲۶ دوازدهم – ۹۹
 • فعالیت های درون متن که با علامت * مشخص شده اند.
 • مطالبی که در حاشیه کتاب آمده است.
 • پاورقی ها
 • مطالب مربوط به مطالعه
 • براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی ۹۹ – ۱۴۰۰، (شرایط همه گیری کووید ۱۹) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد بخش های زیر از کتاب فلسفه ۲ طرح سوال از مباحث زیر مجاز نیست:

درس های ۹، ۴ و ۱۲ درس ۱۰ صفحات ۷۹، ۷۸ و ۸۲ درس ۱۱ صفحات ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷

منطق ۱۱۰۲۳۲ دهم – ۹۷
 • پیرابند های آبی ستاره دار
 • حکایت ها
 • پاورقی ها
 • صفحات “آنچه در این بخش می خوانیم”
 • صفحات “عناوین بخش ها”
 • فرهنگ اصطلاحات
جامعه شناسی ۳ ۱۱۲۲۲۲ دوازدهم – ۹۹ براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی ۹۹ – ۱۴۰۰، (شرایط همه گیری کووید ۱۹) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد بخش های زیر از کتاب جامعه شناسی ۳ طرح سوال از مباحث زیر مجاز نیست: 

مطالب بخوانیم و بنویسیم، ببینیم و بدانیم و درس ۶

جغرافیای ۲ ۱۱۱۲۱۸ یازدهم – ۹۸ مطالب بیشتر بدانیم، بیندیشیم، برای مطالعه، توضیحات و زیرنویس ها، نقشه ها و مدل ها، آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودار ها و واژه نامه های پیوست کتاب
جغرافیای ۳ (کاربردی) ۱۱۲۲۱۸ دوازدهم – ۹۹
تاریخ ۱ ۱۱۰۲۱۹ دهم – ۹۷
 • تمامی مطالب ذیل عنوان های بیشتر بدانیم و یک توضیح
 • تمامی مطالب مندرج در جدول یا ترام های رنگی
 • تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودار ها
 • متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان بررسی شواهد و مدارک
تاریخ ۲ ۱۱۱۲۱۹ یازدهم – ۹۸
تاریخ ۳ ۱۱۲۲۱۹ دوازدهم – ۹۹
 • تمامی مطالب ذیل عنوان های بیشتر بدانیم و یک توضیح
 • تمامی مطالب مندرج در جدول یا ترام های رنگی
 • تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودار ها
 • متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان بررسی شواهد و مدارک
 • براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی ۹۹ – ۱۴۰۰، (شرایط همه گیری کووید ۱۹) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد درس های ۱ و ۲ از کتاب تاریخ ۳ طرح سوال از دروس مذکور مجاز نیست.
حذفیات کنکور سراسری علوم و معارف اسلامی ۱۴۰۰
نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی – سال چاپ قسمت های حذفی
عربی، زبان قرآن ۱ ۱۱۰۲۰۸ دهم – ۹۷ بخش های ستاره دار مانند قواعد و تمرینات که برای مطالعه دانش آموزان است. 

کلیه قواعد پاورقی

بخش “البحث العلمی”

عربی، زبان قرآن ۲ ۱۱۱۲۰۸ یازدهم – ۹۸
عربی، زبان قرآن ۳ ۱۱۲۲۰۸ دوازدهم – ۹۹
اصول عقاید ۱ ۱۱۰۲۲۷ دهم – ۹۷
 • تمام قسمت های بیشتر بدانیم
 • مبحث “هم اندیشی ها” صفحات ۱۹، ۲۶، ۳۵، ۴۴، ۵۲، ۶۷، ۷۷، ۸۸، ۹۹، ۱۰۸
 • مبحث “بیان خاطره” صفحه ۳۲
 • تمام مباحث پاورقی ها
 • تحقیق کنید صفحات ۱۹، ۲۶، ۳۵، ۴۴، ۵۲، ۶۷، ۷۷، ۸۸، ۹۹، ۱۰۸
 • مبحث “تلاش” صفحات ۱۷، ۴۰، ۶۱، ۶۲
 • مبحث “خودکاوی” صفحه ۹۶
 • مبحث “جستجو در قرآن” صفحه ۱۰۶
 • مبحث “کشف دلیل” صفحه ۱۰۵
اصول عقاید ۲ ۱۱۱۲۳۲ یازدهم – ۹۸
 • قسمت “برای مطالعه” صفحه ۱۴۱
 • مبحث “هم اندیشی ها” صفحات ۱۹، ۲۸، ۴۶، ۵۹، ۶۹، ۸۲، ۹۱، ۹۹، ۱۱۳، ۱۲۳، ۱۳۵
 • فعالیت “تحقیق کنید” صفحات ۲۰، ۲۹، ۴۶، ۳۸، ۵۹، ۸۲، ۹۱، ۹۹، ۱۱۳، ۱۲۳، ۱۳۵
 • فعالیت “گفتگو کنید” صفحه ۳۸
 • فعالیت “اندیشه” صفحات ۱۴، ۳۶، ۶۳، ۷۴
 • مبحث “تدبر” صفحات ۷۷ و ۸۸
 • تمام مباحث پاورقی
اصول عقاید ۳ ۱۱۲۲۲۷ دوازدهم – ۹۹
 • مبحث “هم اندیشی ها” صفحات ۱۸، ۲۴، ۳۱، ۵۸، ۵۴، ۶۱، ۷۱، ۷۳، ۸۱، ۸۲، ۸۶، ۹۶، ۹۳، ۹۴، ۱۰۷، ۱۱۸، ۱۳۰
 • قسمت “برای مطالعه” صفحه ۸۴
 • فعالیت صفحه ۱۱۴
 • تمام مباحث پاورقی
 • مبحث “تفکر” صفحه ۱۲۵
 • متن صفحه ۲۸ با عنوان “به دو نمونه توجه کنید تا پایان صفحه”
حذفیات دروس مشترک کنکور سراسری رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک  ۱۴۰۰
نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی – سال چاپ قسمت های حذفی
شیمی ۱ ۱۱۰۲۱۰ دهم – ۹۷
 • پرسش از محتوای “در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا می دانید”
 • حفظ کردن معادله های شیمیایی
 • حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده
 • رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در جدول تناوبی
شیمی ۲ ۱۱۱۲۱۰ یازدهم – ۹۸
 • پرسش از محتوای “در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا می دانید”
 • نام گذاری ترکیب های آلی به جز آلکان ها
 • حفظ کردن معادله های شیمیایی
 • حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده
 • رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در جدول تناوبی
شیمی ۳ ۱۱۲۲۱۰ دوازدهم – ۹۹
 • پرسش از محتوای “در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا می دانید”
 • حفظ کردن معادله های شیمیایی
 • حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده
 • رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در جدول تناوبی
 • بر اساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی ۹۹ – ۱۴۰۰ (شرایط همه گیری کووید ۱۹) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش طرح پرسش از بخش های مطالعه آزاد کتاب شیمی ۳ (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) به شرح زیر مجاز نیست:
 • فصل ۱: صفحه ۱، خود را بیازمایید صفحه ۹، پیوند با صنعت صفحه ۱۱، پیوند با زندگی صفحه ۳۱ تا انتهای صفحه ۳۲
 • فصل ۲: از آغاز فصل تا صفحه ۳۹ ابتدای انجام واکنش با سفر الکترون، پیوند با زندگی صفحه ۴۹ و ۵۰، خود را بیازمایید صفحه ۶۲
 • فصل ۳: از آغاز فصل تا صفحه ۶۷، سازه های یخی زیبا با ظاهری سخت اما زودگداز تا صفحه ۷۳، پیوند با زندگی صفحه ۸۳، با هم بیندیشیم صفحه ۸۵ و ۸۶
 • فصل ۴: از آغاز فصل تا ابتدای به دنبال هوای پاک، ارزش فناوری شیمیایی تا ابتدای گروه عاملی کلید سنتز مولکول های آلی
زمین شناسی ۱۱۲۳۷ یازدهم – ۹۸ بیشتر دانید ها و مفاخر ایران و جهان
ریاضی ۱ ۱۱۰۲۱۱ دهم – ۹۷ تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
عربی، زبان قرآن ۱ ۱۱۰۲۰۶ دهم – ۹۷ بخش البحث العلمی
عربی، زبان قرآن ۲ ۱۱۱۲۰۶ یازدهم – ۹۸ بخش المعربات الفارسیه 

بخش البحث العلمی

عربی، زبان قرآن ۳ ۱۱۲۲۰۶ دوازدهم – ۹۹  بخش البحث العلمی و بخش خوب است بدانیم صفحه ۶۵
دین و زندگی ۱ ۱۱۰۲۰۴ دهم – ۹۷
 • آیات ابتدای هر درس صرفا برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (۴ نمره از ۲۰ نمره ارزشیابی پایانی) گنجانده شده است. به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمه آیات مد نظر نیست.
 • فعالیت های دارای علامت * (ستاره)
 • محتوای بخش های بیشتر بدانیم، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، دانش تکمیلی، معرفی کتاب، فیلم، پاورقی ها و برداشت ها
دین و زندگی ۲ ۱۱۱۲۰۴ یازدهم – ۹۸
 • آیات ابتدای هر درس صرفا برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (۴ نمره از ۲۰ نمره ارزشیابی پایانی) گنجانده شده است. به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمه آیات مد نظر نیست.
 • فعالیت های دارای علامت * (ستاره)
 • محتوای بخش های بیشتر بدانیم، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، دانش تکمیلی، معرفی کتاب، فیلم، پاورقی ها و برداشت ها
 • با توجه به این که در سال ۹۸ در برخی استان های برای دانش آموزان پایه یازدهم، کتاب های دین و زندگی چاپ ۹۷ توزیع شد که محتوای آن در دو جا متفاوت با کتاب دین و زندگی چاپ ۹۸ است، لذا برای رعایت عدالت آموزشی، در طراحی سوالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۰، طرح سوال از دو قسمت زیر مجاز نمی باشد:
 • از مبحث “حرکت زمین” و شش خط ادامه آن در صفحه ۴۲ سوالی طرح نگردد.
 • صفحه ۵۴ خط دهم از عبارت زیر که در سال ۹۸ به کتاب اضافه شده است سوال طراحی نشود: …همچنین آنان از چنان بینش عمیقی برخوردارند که در انجام اوامر خداوند گرفتار خطا و اشتباه نمی شوند.
دین و زندگی ۳ ۱۱۲۲۰۴ دوازدهم – ۹۹
 • آیات ابتدای هر درس صرفا برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (۴ نمره از ۲۰ نمره ارزشیابی پایانی) گنجانده شده است. به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمه آیات مد نظر نیست.
 • فعالیت های دارای علامت * (ستاره)
 • محتوای بخش های بیشتر بدانیم، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، دانش تکمیلی، معرفی کتاب، فیلم، پاورقی ها و برداشت ها
حذفیات دروس مشترک کنکور سراسری رشته های علوم انسانی و معارف اسلامی ۱۴۰۰
نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی – سال چاپ قسمت های حذفی
روان شناسی ۱۱۱۲۲۴ یازدهم – ۹۸ بخش برای مطالعه تمام دروس 

پانویس ها انگلیسی تمام صفحات کتاب

جامعه شناسی ۱ ۱۱۰۲۲۰ دهم – ۹۷ مطالب “بخوانیم و بدانیم” و “ببینیم و بدانیم”
ریاضی و آمار ۱ ۱۱۰۲۱۲ دهم – ۹۷ تمام مطالب بخش خواندنی کتاب
ریاضی و آمار ۲ ۱۱۱۲۱۲ یازدهم – ۹۸
ریاضی و آمار ۳ ۱۱۲۲۱۲ دوازدهم – ۹۹
اقتصاد ۱۱۰۲۲۱ دهم – ۹۷ قسمت های برای مطالعه، فعالیت های تحقیق کنید، بحث کنید، گفت و گو کنید، بررسی کنید، مقایسه کنید، گزارشی تهیه و ارائه کنید.
جامعه شناسی ۲ ۱۱۱۲۲۲ یازدهم – ۹۸ مطالب “بخوانیم و بدانیم” و “ببینیم و بدانیم”

پس از انتشار جداول حذفیات کنکور سراسری در سایت سازمان سنجش آموزش کشور و بررسی دقیق آن، می بایست تغییراتی اساسی در برنامه ریزی درسی خود ایجاد کرده و مطالعه و تست زنی مفاهیم غیرضروری را متوقف نمایید. در این میان، توجه به ضرایب دروس عمومی و اختصاصی در کنکور سراسری و بودجه بندی کنکور می تواند به شما در اولویت بندی مباحث مهم مطالعاتی و چینش جدول زمانی درس خواندن کمک کند و موجب صرفه جویی در زمان، هزینه و انرژی گردد.

 

سوالات متداول

۱- منظور از فهرست حذفیات کنکور سراسری چیست؟

لیست حذفیات کنکور سراسری شامل بخش هایی از کتاب درسی می باشد که طراحی سوال کنکور از آن غیرمجاز و غیرقانونی بوده و هرساله توسط سازمان سنجش منتشر می گردد.

۲- آیا حذفیات کنکور سراسری ۱۴۰۱، کتاب های آموزشی نظام قدیم را نیز در بر می گیرد؟

خیر، از سال ۱۴۰۰، دیگر سوالی از منابع و کتاب های نظام قدیم طراحی نشده است و فهرست حذفیات کنکور ۱۴۰۱ نیز شامل منابع آموزشی نظام جدید خواهد بود.

۳- فهرست حذفیات کنکور سراسری ۱۴۰۱ از چه طریقی منتشر می شود؟

دسترسی به این لیست از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور و همین مطلب امکان پذیر است.

 

مشاوره و برنامه ریزی با کنکور آسان است : ۰۲۱۶۶۴۰۹۶۴۰        ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۴۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس تلفنی